Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

 

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W dniu 26 października 2015 r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 r. Ustawa upraszcza dokonywanie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także zapewnia szybszą pomoc osobom, w których lokalu nielegalnie zarejestrowano działalność gospodarczą.

Kluczowe zmiany dotyczą uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań w CEIDG. Uproszczenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu. Dzięki zmianom przedsiębiorcy otrzymają mniej decyzji i postanowień administracyjnych rocznie. Uproszczeniom poddane zostały procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG. Ujednolicono zasady uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG, a także poszerzono zakres danych zawartych we wpisie do rejestru. Ograniczeniu uległ zakres danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej. Ustawa ułatwia dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG oraz umożliwia rezygnację z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. 

ceidg

Kolejna zmiana dotyczy składania wniosków o wpisanie do rejestru z datą przyszłą, zanim przedsiębiorca faktycznie rozpocznie działalność. W obecnym stanie prawnym niedoszły przedsiębiorca żeby wykreślić się z rejestru potrzebuje odrębnego postępowania, a jego dane zostają w rejestrze pomimo że de facto nie został on przedsiębiorcą. Ten przypadek ma zostać wyeliminowany poprzez umożliwienie przedsiębiorcy zrezygnowania z wpisu, jeśli jeszcze nie zaczął działalności gospodarczej.

Według Ministerstwa Gospodarki przypadków bezprawnego rejestrowania przez firmy działalności pod cudzym adresem jest kilka tysięcy przypadków rocznie. Postępowanie o wykreślenie takiej firmy z ewidencji jest długotrwałe i uciążliwe dla oszukanych oraz obciąża też niepotrzebnie resort gospodarki. Nowelizacja ma rozwiązać też ten problem. Nowe przepisy zawierają wymóg, by przedsiębiorca, który rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), miał tytuł prawny do nieruchomości wpisywanej do rejestru. Tytuł prawny oznacza dokument potwierdzający własność, dzierżawę, najem, użyczenie, lub jakąkolwiek inną ustną lub pisemną formę zgody właściciela nieruchomości na prowadzenie w tym miejscu działalności gospodarczej. W myśl noweli przedsiębiorcy nie będą musieli pokazywać dokumentów przy rejestracji, jednak konieczność tytułu do nieruchomości pojawi się w wypadku wszczęcia przez Ministerstwo Gospodarki postępowania o wykreślenie, które wykonywane jest na czyjś wniosek. Nowela przewiduje też uproszczony tryb i obligatoryjne wykreślanie przedsiębiorców, którzy nie mają tytułu prawnego do lokalu.

W ramach nowelizacji ustawy przewidziano również zmiany zmierzające do udostępniania danych CEIDG nieodpłatnie – wszystkim zainteresowanym podmiotom – poprzez wyszukiwarkę CEIDG. Nastąpi więc zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie udostępniania danych CEIDG, poprzez zniesienie opłaty za ich udostępnianie. Nowelizacja ma umożliwić ponadto organom państwowym takim, jak np. sądy czy prokuratury, dostęp do wszystkich danych wpisowych.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.