Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Umowa o pracę po zmianach

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Umowa o pracę po zmianach

Dnia 2 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe zasady zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony. Główne zmiany obejmą m.in. następujące kwestie.

normal glowna 523a100c7f30fcf57ea198db686f0454

  1. Limit czasowy umów terminowych. Łączny czas umowy na czas określony z pracownikiem będzie mógł wynosić maksymalnie 33 miesiące. Także w przypadku zawarcia między tymi samymi stronami stosunku pracy kilku umów o pracę na czas określony łączny okres zatrudnienia na ich podstawie nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Od dnia następnego po upływie 33 miesięcy umowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony. Biorąc więc pod uwagę możliwość poprzedzenia umowy na czas określony umową zawartą na okres próbny 3 miesięcy – łączny czas zatrudnienia terminowego pracownika będzie obecnie wynosił maksymalnie 36 miesięcy (3 lata).

  2. Limit liczbowy umów terminowych. Co do zasady te same strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony, bez względu na dzielący je czas przerwy (obecnie tylko w przypadku, gdy odstępy czasowe pomiędzy następującymi po sobie umowami nie przekraczają 1 miesiąca). W przypadku zawarcia czwartej umowy pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Od zasady te przewidziane są wyjątki dotyczące umów w celu zastępstwa pracownika, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym oraz ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy.

  3. Zmiana okresów wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie taki sam jak dla umów o pracę na czas nieokreślony, tzn. będzie wynosił od 2 tygodni do 3 miesięcy i będzie uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

  4. Wypowiedzenie w umowach terminowych. Za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, bez względu na czas, na jaki została zawarta i czy przewidują to jej postanowienia (obecnie jedynie gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zawiera takie postanowienie).

  5. 3 rodzaje umów o pracę. Zlikwidowane zostały umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. W ich miejsce zawierane będą umowy na czas określony.

Ustawa zawiera szczegółowe przepisy przejściowe w zakresie umów istniejących w dniu wejścia w życie noweli. Do większości umów o pracę na czas określony będą miały zastosowanie nowe przepisy (z pewnymi wyjątkami). Jednocześnie, co do zasady, okres zatrudnienia determinujący okres wypowiedzenia i maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony liczony będzie od dnia wejścia w życie zmian. Co więcej, umowa o pracę na czas określony trwająca w chwili wejścia w życie zmian będzie uważana za pierwszą (w niektórych wypadkach drugą) umowę o pracę na czas określony w rozumieniu nowych przepisów.

 

 

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.