Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Jednolity plik kontrolny – Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

Jednolity plik kontrolny – Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy ordynacji podatkowej nakładające na przedsiębiorców obowiązek wprowadzenia tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego („JPK”) oznaczające konieczność udostępniania Urzędowi Skarbowemu szczegółowych danych finansowo-księgowych oraz handlowych w formie elektronicznej JPK. Dzięki temu urzędy skarbowe będą mogły analizować wszelkie informacje dotyczące działalności danego przedsiębiorcy w sposób elektroniczny.

JPKre

Czy jest JPK? Zakres danych w formie elektronicznej przekazywanych przez podatników urzędnikom odpowiadać ma określonej strukturze logicznej. Projekty struktur logicznych JPK (opublikowane przez Ministra Finansów 23 grudnia 2015 r.) zostały podzielone na 7 struktur, tj.:

  • Struktura 1 - księgi rachunkowe,
  • Struktura 2 - wyciągi bankowe,
  • Struktura 3 – magazyn,
  • Struktura 4 - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
  • Struktura 5 - faktury VAT,
  • Struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • Struktura 7 - ewidencja przychodów.

Od 1 lipca b.r. obowiązek ten obejmie jedynie dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli takich, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniali średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników, lub
  2. spełniali łącznie oba warunki: osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro i sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. dane w formacie JPK przy kontroli będą przekazywać fakultatywnie, a obowiązkowo dopiero od lipca 2018 r. Z kolei już od dnia 1 stycznia 2017 r. dane z ewidencji VAT w strukturze JPK przesyłać muszą i mali i średni przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy objęci zostaną tym obowiązkiem od początku 2018 roku.

Przedsiębiorca, który bezzasadnie odmówi okazania lub nie przedstawi w wyznaczonym terminie ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach w formacie JPK będzie mógł zostać ukarany karą porządkową w wysokości 2.800 zł.

Oprócz tego w przypadku braku przekazania JPK przez podatnika do tego zobowiązanego, istnieje ryzyko uznania takiego zachowania za udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej. Tego rodzaju ocena może skutkować nałożeniem kary grzywny na osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe podatnika na podstawie art. 83 ustawy Kodeks karny skarbowy, której minimalna wysokość w 2016 roku wynosi 617 zł a maksymalna 17.769,600 zł.

Podstawa prawna: ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649)

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.