Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Przedsiębiorcy kontra COVID-19 Cz. I - pomoc publiczna i ZUS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Przedsiębiorcy kontra COVID-19 Cz. I - pomoc publiczna i ZUS

 koronawirus

POMOC PUBLICZNA
Dofinansowanie działalności

Kto: przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, niezatrudniający pracowników (samozatrudnieni)

Co: dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego

Gdzie: wniosek składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy

Ile: wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów, jeżeli spadek ten wyniósł:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Minimalne wynagrodzenie o pracę w roku 2020 wynosi 2600 zł Dofinansowanie jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące

Mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Kto: mikroprzedsiębiorcy

Co: pożyczka w wysokości 5.000 zł na pokrycie koszów prowadzenia działalności gospodarczej

Gdzie: Powiatowy Urząd Pracy; warunkiem jest prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 r. oraz złożenie oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy Oprocentowanie pożyczki będzie wynosić 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (czyli 0,0875 % rocznie), a okres spłaty pożyczki maksymalnie 12 miesięcy

Umorzenie: możliwe na wniosek, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Kto: Mikro-, maili- i średni – przedsiębiorcy na okres 3 miesięcy

Co: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Ile: jeżeli spadek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

pod warunkiem:

 • utrzymania zatrudnienie przez okres dofinansowania po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi

Jak: w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczeń wymienionych w ustawie

Gdzie: Powiatowy Urząd Pracy

Świadczenie postojowe

Kto: każdy prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miał przestój w następstwie COVID-19

Ile: jednorazowe świadczenie w wysokości:

 1. 2.080,00 zł:
  • jeśli przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe:
   1. był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskał w miesiącu poprzedzającym,
   2. nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (obecnie 15 681 zł);
  • jeśli przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale;
  • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
  • Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;
 2. 1.300,00 zł:
  • jeśli przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT;
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
  • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Gdzie: ZUS (wniosek RSP-D)

Kiedy: najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony (Uwaga: oryginalny zapis ustawy) stan epidemii; wniosek można przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • za pośrednictwem poczty;
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty.
  ZUS
Zwolnienie ze składek samozatrudnionych

Kto: Samozatrudnieni z przychodem do 15.681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie

Co: zwolnienie ze składek ZUS (ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, zdrowotne, FP i FS) za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli:

 • prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.
 • przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
 • nie zalega w opłacaniu składek;

Zwolnienie dotyczy składek ustalonych obowiązującej przedsiębiorcę najniższej podstawy wymiaru.

Gdzie: W ZUS; wniosek możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną: przez PUE ZUS,
 • przez www.gov.pl (kliknij „Złóż wniosek"),
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS (wrzucić do skrzynki na dokumenty).

Wniosek można pobrać tu:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

Zwolnienie ze składek ZUS mikroprzedsiębiorców

Kto: mikroprzedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 osób

Co: zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za okres od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku, jeżeli:

 • prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.
 • nie zalegają w opłacaniu składek;

Wniosek można pobrać tu:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

Odroczenie składek ZUS lub rozłożenie na raty

Kto: każdy przedsiębiorca - płatnik składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, bez względu na czas prowadzenia działalności

Co: wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek; jeżeli złoży wniosek w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

Ile: Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r.

Kiedy: wniosek należy złożyć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

Gdzie: w ZUS; wniosek możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 
 • za pośrednictwem poczty, 
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 568

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.