Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Nowe prawo konsumenckie od grudnia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

 

Nowe prawo konsumenckie od grudnia

24 czerwca 2014 Prezydent podpisał Ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co jest wynikiem wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumenta.

Nowe prawo ma przede wszystkim ujednolicić zasady dotyczące odpowiedzialności przy sprzedaży na rzecz konsumentów i nie konsumentów, w tym nazewnictwo oraz zharmonizować nasze prawo z prawem innych krajów UE.

Dla konsumentów istotne zmiany dotyczą:

 1. Prawo do informacji
 2. Nowa ustawa gwarantuje konsumentom otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji dotyczących umowy, nie tylko w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, ale również w odniesieniu do umów zawieranych w sposób tradycyjny w sklepie.

 3. Koszty związane z zawieraniem umów
 4. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy. Dodatkowo w przypadku płatności dokonywanej przez konsumenta kartą kredytową przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od niego opłat wyższych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności. Ustawa zabrania także pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami.

 5. Prawo odstąpienia od umowy
 6. Wydłużony zostanie termin na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyn, do 14 dni (obecnie: 10 dni). Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie poinformował konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu (obecnie: po upływie 3 m-cy od wydania rzeczy). W takim przypadku konsument będzie także zwolniony od ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia.

 7. Uprawnienia w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej
 8. Ustawa przywraca do obrotu konsumenckiego konstrukcję „wady”, zamiast obecnie istniejącą w obrocie konsumenckim konstrukcji „niezgodności towaru z umową” i zwiększa swobodę konsumenta, co do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku wadliwości nabytej rzeczy: przywraca możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.

  Wydłużona zostaje do 5 lat odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nieruchomości.

 9. Gwarancja

Ustawa przywraca stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do gwarancji konsumenckiej. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca, który udziela gwarancji, nie określi dokładnie jej treści, konsument będzie mógł powołać się na uprawnienia związane z gwarancją przewidziane w Kodeksie cywilnym. Ustawa wydłuża także do 2 lat okres gwarancji w przypadku, gdy gwarant nie określi tego terminu inaczej.

Ustawa niesienie też znaczące zmiany dla przedsiębiorców, ponieważ ujednolicenie ustawa jasno definiuje, jakie informacje, kiedy i w jaki sposób przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi; określa jasne zasady dotyczące wykonywania prawa odstąpienia od umowy, kwestie związane z kosztami, które powstają w przypadku zwrotu rzeczy oraz wprowadza zasady dotyczące korzystania z rzeczy przez konsumenta w okresie, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy.

prawokonsumenckieWprowadzenie precyzyjnych uregulowań, w tym zwłaszcza dotyczących kwestii, w których nie było do tej pory szczegółowych regulacji, ułatwi przedsiębiorcom stosowanie przepisów i powinno przełożyć się także na obniżenie kosztów ich działalności.

Istotne znaczenie dla przedsiębiorców ma również ujednolicenie zasad odpowiedzialności za jakość rzeczy. Obecnie przedsiębiorca, który sprzedaje towary, odpowiada za ich jakość według dwóch odrębnych reżimów: za wady rzeczy w stosunku do kupujących, którzy nie są konsumentami (rękojmia) i za niezgodność towaru z umową wobec konsumentów. Nowa ustawa ujednolica zasady odpowiedzialności w obrocie konsumenckim i w pozostałych rodzajach obrotu, co powinno zdecydowanie ułatwić prowadzenie działalności handlowej.

Dodatkowo ustawa wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń regresowych związanych z wadliwością rzeczy.

Ustawa wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.