Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Szybsza rejestracja spółek

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

 

Szybsza rejestracja Spółek

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw, która przyspieszy procedurę rejestracji spółek (a także fundacji i stowarzyszeń).

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego Regon (na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Według autorów projektu ma to skrócić czas oczekiwania na rejestrację z ok. 25 do 7 dni. Dodatkowo, nadane numery będą automatycznie wpisywane do KRS bez potrzeby wydawania w tym zakresie postanowienia przez sądy na wniosek.

W praktyce moment wpisu do rejestru przedsiębiorców oznaczać będzie rejestrację podmiotu we wszystkich organach i moment faktycznego rozpoczęcia działalności (co prawda np. spółka z o.o. może działać od chwili jej zawiązania, jednakże brak numerów NIP lub REGON znacząco to ogranicza). Rejestracja nowopowstającego podmiotu ograniczy się więc wyłącznie do obowiązku złożenia wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje o podmiocie zawarte w KRS będą stanowić podstawowy pakiet danych, z których korzystać będą inne instytucje – urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między sobą będą mogły wymieniać dane dotyczące przedsiębiorcy.

krs

Przedsiębiorca będzie miał dodatkowo obowiązek dokonać zgłoszenia wyłącznie tzw. danych uzupełniających. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych itd.) i będą uzupełniane przez podmiot, w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności. Przedsiębiorca będzie je zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS w urzędzie skarbowym, który przekaże je do GUS i ZUS.

Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać od 1 grudnia 2014 r., przy czym brak jest jeszcze rozporządzeń wykonawczych.

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.