Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Dofinansowanie Spółki z o.o.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.64 (11 Votes)

 download red Dofinansowanie Spółki z o.o.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa dają możliwość zawiązywania spółek z o.o. przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym jedynie 5.000 zł. Z tego powodu często w bardzo krótkim czasie wspólnicy stają przed problemem jak szybko dofinansować spółkę gdy np. pilnie potrzebne są większe środki na zakup towaru. Jak zatem wspólnik może dofinansować spółkę z o.o. („Spółka”)? Szybkim sposobem na pozyskanie środków finansowych dla Spółki może być pomoc finansowa udzielona spółce przez jej wspólników. Poniżej omówione zostały trzy takie możliwości.

1. Dopłaty

Skorzystanie przez spółkę z tej możliwości istnieje wyłącznie pod warunkiem, że w umowie spółki taka możliwość została przewidziana (stąd tak ważne jest uważne przygotowanie umowy Spółki). Aby zapisy w umowie spółki dotyczące dopłat były skuteczne, muszą wskazywać maksymalną kwotę dopłat, określoną liczbowo w stosunku do udziału.

W przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje dopłat, zaś wspólnicy chcą je wnieść, konieczne będzie dokonanie najpierw zmian w umowie spółki oraz zarejestrowanie ich w sądzie rejestrowym (KRS).

W momencie gdy umowa przewiduje taką możliwość Zgromadzenie Wspólników musi podjąć uchwałę w przedmiocie dopłat, natomiast Zarząd nie ma obowiązku zgłaszać do sądu rejestrowego uchwały w sprawie dopłat. Zobowiązany wspólnik może dokonać wpłaty na rachunek bankowy Spółki niezwłocznie po powzięciu uchwały (chyba że uchwała wskazuje inny termin).

Należy pamiętać, że jeżeli wspólnik nie uiści dopłat we wskazanym terminie obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych na rzecz Spółki.

Dopłaty dokonane zgodnie z postanowieniami umowy spółki nie stanowią po stronie Spółki przychodu podatkowego, neutralny pod względem podatkowym będzie także zwrot dopłat zarówno po stronie Spółki, jak i wspólników. Natomiast dopłaty są uważane w Ustawie o PCC za zmianę umowy spółki i podlegają temu podatkowi. Spółka jest zobowiązana zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego (deklaracja PCC-3) i odprowadzić z tego tytułu PCC w ciągu 14 dni od daty uchwalenia dopłaty.

2. Pożyczka

Dla celów dowodowych najlepiej, aby umowa pożyczki została zawarta w formie pisemnej. W umowie pożyczki należy określić kwotę pożyczki, wysokość jej oprocentowania oraz warunki i termin spłaty. Nie ma takiego obowiązku aby udzielona pożyczka była oprocentowana, jednak brak oprocentowania będzie miał konsekwencje podatkowe - o ile jest mi bowiem wiadomo organy podatkowe traktują taką sytuację jako uprzywilejowanie Spółki i brak naliczenia oprocentowania uznają za nieodpłatne świadczenie wspólnika na rzecz Spółki. W konsekwencji Spółce zostanie naliczony przychód podlegający opodatkowaniu w wysokości odsetek, które musiałaby zapłacić, korzystając z komercyjnej pożyczki. Również po stronie wspólnika (pożyczkodawcy) może zostać zwiększony dochód ze względu na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi. A więc aby uniknąć tego typu problemu, bezpiecznie jest zaciągnąć dla Spółki pożyczkę u wspólników oprocentowaną w wysokości zbliżonej do przeciętnego oprocentowania stosowanego przez banki.

Zwrot pożyczki nie podlega opodatkowaniu po żadnej ze stron. Natomiast odsetki po stronie wspólnika stanowią przychód, który powinien doliczyć do swoich przychodów i opodatkować.

Umowa pożyczki jest skuteczna od razu, a zatem w chwilę po jej podpisaniu można przelać pieniądze na konto Spółki.

Należy pamiętać, że nie wszystkie odsetki Spółka może zaliczyć do kosztów. Chcąc zaliczyć odsetki do kosztów, nie można doprowadzić do zjawiska tzw. cienkiej kapitalizacji. Polega ono na zastąpieniu bezzwrotnych wpłat do Spółki (podwyższenie kapitału) pożyczkami, które mają charakter zwrotny. Jest ono negatywnie postrzegane przez urzędy skarbowe. Zagadnienie cienkiej kapitalizacji jest jednak zagadnieniem stricte księgowym i wykracza poza zakres niniejszego opracowania.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego

Podniesienie kapitału zakładowego co do zasady wymaga zmiany umowy spółki (notarialnie protokołowaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników), a co za tym idzie rejestracji tej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero z chwilą rejestracji zmian kapitał jest podniesiony. Jednakże dobrze skonstruowana umowa spółki najczęściej przewiduje dozwoloną prawem opcję podwyższenia kapitału zakładowego bez konieczności pójścia do notariusza celem zmiany umowy spółki (tzw. podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki). Aby taki zapis był ważny umowa musi przewidywać zarówno wysokość podwyższenia kapitału, jak i termin, do którego takie podwyższenia będzie możliwe. W takim przypadku podwyższenie kapitału zakładowego wymaga więc tylko uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału oraz rejestracji w sądzie rejestrowym.

Jeszcze przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, wkłady na pokrycie podwyższonego kapitału powinny być wniesione w całości. Do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego trzeba będzie dołączyć poza uchwałą o podwyższeniu kapitału, także oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione.

 

***

Jeżeli planują Państwo dofinansować Spółkę lub potrzebują porady związanej z dofinansowaniem albo pomocy związanej z bieżącą obsługą Spółki, proszę o kontakt.

Pragnę podkreślić, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe i aktualne w chwili umieszczenia na stronie internetowej, jednak nie stanowią one porady prawnej. Szczegółowej porady mogę udzielić wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zapytanie oraz w odniesieniu do określonego stanu faktycznego.

 

download red Pobierz artykuł

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.