Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Spółka z o.o. - założenie, rejestracja i podstawy funkcjonowania

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (19 Votes)

 download red 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - założenie, rejestracja i podstawy funkcjonowania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą, poza jednoosobową działalnością gospodarczą, formą prowadzenia działalności w Polsce. Kolejne zmiany przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, gdzie uregulowana jest ta spółka, w sposób znaczący ułatwiły również jej założenie, przede wszystkim poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Jednakże jakie naprawdę zasady obowiązują w tej spółce, jak jest ona skonstruowana, jak można ją zarejestrować i ile zaangażowania będzie to od nas wymagało? No i co to jest ta spółka 24 – godzinna? Zapraszam do lektury mojego artykułu.

1. Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Może być utworzona przez jednego bądź więcej wspólników, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność tą ponosi wyłącznie spółka. Kapitał zakładowy wynosi obecnie min. 5.000,00 zł, (pięć tysięcy złotych) a do jego wniesienia zobowiązani są wspólnicy. Spółka jest podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT). W Spółce obowiązkowe są dwa organy: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd. Ustanowienie Rady Nadzorczej jest natomiast dobrowolne.

W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy:

  • zawiązać Spółkę, czyli sporządzić umowę Spółki w formie aktu notarialnego;
  • powołać pierwszy Zarząd Spółki, ewentualnie pierwszą Radę Nadzorczą, jeżeli przewidujemy jej istnienie;
  • wpłacić cały kapitał zakładowy;
  • zarejestrować Spółkę w rejestrze przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym (za pośrednictwem tzw. „jednego okienka”).

Od chwili zawiązania spółki powstaje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która może już w ograniczonym zakresie prowadzić działalność. Natomiast z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa osobowość prawną.

2. Umowa Spółki

Kodeks Spółek Handlowych określa minimalne wymagania w zakresie umowy Spółki. I tak, umowa Spółki powinna określać przynajmniej:

2.1. firmę i siedzibę Spółki

Wspólnicy mają co do zasady swobodę wyboru firmy (czyli nazwy) Spółki, jednak musi ona dostatecznie odróżniać się od firm innych podmiotów działających na tym samym rynku co Spółka. Przepisy prawa wymagają, aby firma zawierała dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Można także posługiwać się skrótem “spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

2.2. przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki powinien być określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), zasadniczo podobną do międzynarodowej klasyfikacji NACE.

2.3. wysokość kapitału zakładowego

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych) i może zostać pokryty wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi (aport).

2.4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział

Kapitał zakładowy jest podzielony na udziały o równej bądź nierównej wartości. Umowa Spółki powinna określać, czy wspólnicy mogą posiadać jeden czy więcej udziałów. W przypadku gdy wspólnicy mogą posiadać więcej niż jeden udział, powinny być one równe oraz niepodzielne. Minimalna wartość jednego udziału wynosi 50 złotych.

2.5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

Umowa Spółki powinna wskazywać precyzyjnie, który wspólnik obejmuje jaką część udziałów.

2.6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

Spółka może być zawarta na czas nieokreślony.

2.7. przedmiot wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny (aport), jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów, jeżeli wkładem do Spółki ma być aport.

 

Umowa spółki może być ograniczona jedynie do ww. zagadnień, jednakże może również regulować wiele innych kwestii. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że niezmiernie istotne jest aby nie ograniczać umowy do najprostszego szablonu ale przygotować projekt jakby „skrojony na miarę”. Ten wysiłek włożony na początku będzie procentował w przyszłości. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują bowiem, że jeżeli umowa nie reguluje pewnych kwestii, zastosowanie mają ogólne zasady kodeksowe, jednakże często brak uregulowań w umowie oznacza brak danej regulacji dla naszej Spółki w ogóle. Brak pewnych uregulowań może również spowolnić lub całkowicie uniemożliwić funkcjonowanie Spółki w pewnych przypadkach (np. ciężka choroba jednego ze wspólników większościowych, który przez dłuższy czas nie może brać udziału w Zgromadzeniu Wspólników, a co za tym idzie niektóre uchwały w ogóle nie mogą być podjęte).

W szczególności rekomenduję regulacje umowne w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego bez uchwały Zgromadzenia Wspólników, obowiązku wniesienia dopłat przez wspólników, możliwość wypłacenia zaliczki na poczet dywidendy, optymalne rozwiązania w zakresie sposobu reprezentacji Spółki, optymalne wymogi w zakresie spraw, które wymagają uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz odpowiednie wymogi w zakresie wymaganej większości głosów potrzebnych do podjęcia uchwały, kwestię przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów, zasady dotyczące dziedziczenia udziałów czy też uprzywilejowanie udziałów.

3. Rejestracja

3.1. Poza sporządzeniem i podpisaniem umowy Spółki w formie aktu notarialnego konieczne jest jeszcze sporządzenie oświadczenia o wpłaceniu całego kapitału zakładowego i lista wspólników.

Praktyką jest, że akt notarialny zawiera, oprócz umowy spółki, również uchwałę w sprawie powołania pierwszego Zarządu Spółki oraz członków pierwszej Rady Nadzorczej, jeśli została ustanowiona w umowie.

Rekomenduję również, aby przy okazji wizyty u notariusza nowo wybrani członkowie Zarządu złożyli wzór podpisu poświadczony przez notariusza - jest on wymagany w dalszym toku procedury rejestracyjnej Spółki.

3.2. Następnie koniecznym jest przygotowanie wniosku o zarejestrowanie Spółki przez właściwy sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek jest przygotowywany na specjalnych formularzach, do których wymagane są określone załączniki, obejmujące:

  • umowę Spółki w dwóch egzemplarzach,
  • oświadczenie podpisane przez wszystkich członków Zarządu potwierdzające, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione,
  • listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków Zarządu,
  • poświadczone notarialnie wzory podpisów członków Zarządu,
  • imiona, nazwiska oraz adresy członków Zarządu,
  • dokument potwierdzający prawa do lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba Spółki.

Dodatkowo, jeżeli członkiem Zarządu nie jest obywatel Polski, koniecznym jest złożenie oświadczenia o braku numeru PESEL.

3.3. Z uwagi na funkcjonowanie w naszym kraju tzw. „jednego okienka” wraz z wnioskiem o wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć także: wniosek o nadanie numeru REGON przez Główny Urząd Statystyczny oraz zgłoszenie identyfikacyjne NIP wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku rejestracyjnego. Następnie sąd rejestrowy przesyła wniosek i zgłoszenie odpowiednio do właściwego urzędu statystycznego i naczelnika urzędu skarbowego.

Niezależnie od wskazanych dokumentów należy także zarejestrować Spółkę jako płatnika VAT, co można uczynić załączając odpowiedni formularz do wniosku rejestracyjnego lub później.

Warto zauważyć, że cały proces rejestracji może zostać przeprowadzony przez pełnomocnika na podstawie odpowiedniego dokumentu pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik ma również zawiązać Spółkę w imieniu wspólników, pełnomocnictwo takie powinno być udzielone w formie aktu notarialnego. Na dalszym etapie (poza listą wspólników oraz oświadczeniem Zarządu o wniesieniu wkładów) wszystkie dokumenty i wnioski mogą być już podpisywane przez pełnomocnika.

4. Spółka 24-godzinna

Od 1 stycznia 2012 r. istnieje również możliwość zawarcia umowy Spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Umowa powinna być opatrzona podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Każda zmiana umowy będzie natomiast możliwa dopiero po zarejestrowaniu Spółki i wymagać będzie formy aktu notarialnego. Taka forma rejestracji zawiera szereg ograniczeń i odbywa się w formie z góry nam narzuconej. Niewątpliwą jej zaletą jest jednakże obietnica zarejestrowania Spółki w przeciągu 24 godzin od dnia złożenia kompletnego wniosku w systemie teleinformatycznym. Następnie w terminie 7 dni istnieje obowiązek doręczenia do sądu rejestrowego dodatkowych dokumentów.

Więcej informacji na temat e-rejestracji Spółki znajdziesz w moim artykule poświęconym temu tematowi. 

***

Jeżeli planują Państwo zarejestrowanie Spółki lub potrzebują porady związanej z ze zmianą umowy Spółki albo pomocy związanej z bieżącą obsługą Spółki, proszę o kontakt.

Pragnę podkreślić, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe i aktualne w chwili umieszczenia na stronie internetowej, jednak nie stanowią one porady prawnej. Szczegółowej porady mogę udzielić wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zapytanie oraz w odniesieniu do określonego stanu faktycznego.

 

download red Pobierz artykuł

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.