Get Adobe Flash player
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem
Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem
Iura novit curia – sąd zna prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Summum ius summa iniuria – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Jak ustalić miejsce zamieszkania dłużnika?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (7 Votes)

 download red Jak ustalić miejsce zamieszkania dłużnika?

adres skrzynka

 

 

Często w praktyce mamy taki problem, że ktoś jest nam winny pieniądze ale nie znamy jego aktualnego adresu zamieszkania, a co za tym idzie nie możemy wystąpić przeciwko niemu z pozwem o zapłatę czy nawet wysłać wezwania do zapłaty. Jednocześnie przepisy prawa wymagają aby pierwsze pismo procesowe w sprawie zawierało oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron. Jakie kroki należy w takiej sytuacji podjąć?

 

 

1. Wizyta w ostatnim znanym miejscu zamieszkania

Jedną z najprostszych możliwości i często najszybszym sposobem ustalenia adresu dłużnika jest wizyta w ostatnim znanym miejscu zamieszkania tej osoby, gdyż osoba opuszczająca miejsce zamieszkania często pozostawia swój obecny adres sąsiadom czy nowym lokatorom celem przekierowania korespondencji na adres dłużnika. Natomiast jeżeli nie mamy takiej możliwości lub po prostu czasu, to prawo daje nam kilka innych możliwości.

2. Wydział Ewidencji Ludności

ewidencjaLudnosciJeśli znamy miasto, w którym powinien być zameldowany dłużnik, warto udać się do wydziału spraw meldunkowych celem złożenia wniosku lub wysłać za pośrednictwem poczty pisemny wniosek (wraz z uzasadnieniem) o podanie aktualnego miejsca zameldowania dłużnika. Należy jednak pamiętać, że uzyskany adres dłużnika można wykorzystać tylko w sposób wskazany w uzasadnieniu wniosku. Jeśli urzędnik odmówi podania wskazanych danych, zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych, należy powołać się na art. 23 pkt 1 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym udostępnianie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisów prawa.

3. Wydział udostępniania informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSW

Jednym z organów pomocnych w poszukiwaniach naszego dłużnika może okazać się także Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które prowadzi zbiór PESEL i gromadzi informacje o wszystkich osobach zameldowanych w Polsce. W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem oraz podać jak największą ilość informacji, jakimi dysponujemy, o poszukiwanej osobie. Również w tym przypadku musimy wykazać interes prawny, czyli wskazać, dla jakich celów przedmiotowa informacja jest nam potrzebna. Jeżeli jesteśmy już na etapie postępowania sądowego to można np. dołączyć do wniosku wezwanie sądowe do wskazania adresu dłużnika. Jeżeli nie, warto dołączyć jakiekolwiek inne dokumenty, np. kopie umów zawartych z dłużnikiem (można zaczernić kwoty i inne dane wrażliwe) czy faktur. Opłata za udostępnienie danych wynosi 31 zł. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, a odpowiedź otrzymamy w taki sam sposób (pisemnie lub elektronicznie).

4. Kurator

Jeżeli wszystkie ww. metody zawiodły to należy złożyć do sądu wniosek o ustanowienie kuratora. Jest to możliwe oczywiście dopiero po złożeniu pozwu (można to uczynić już w samym pozwie), gdyż kurator ustanawiany jest na potrzeby toczącego się procesu. Zgodnie z art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający.

***

Jeżeli planują Państwo podjąć działania celem wyegzekwowania należnego świadczenia od dłużnika lub potrzebują porady z tym związanej proszę o kontakt. Nasza kancelaria reprezentuje klientów zarówno na etapie postępowania przed-sądowego (wezwania do zapłaty), jak i wystąpienia o nakaz zapłaty i ewentualne prowadzenia sporu sądowego i postępowania egzekucyjnego – komorniczego.

Pragnę podkreślić, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe i aktualne w chwili umieszczenia na stronie internetowej, jednak nie stanowią one porady prawnej. Szczegółowej porady mogę udzielić wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zapytanie oraz w odniesieniu do określonego stanu faktycznego.

 

download red Pobierz artykuł

Kancelaria | O nas | Kontakt | Napisz do nas

Copyright © 2009-2017 BORKOWSKA & PARTNERS

All Rights Reserved. Any publications, copying, using without permission Anna Borkowska prohibited.